Seleccions

No, no parlarem de seleccions catalanes. Un cop introduït el concepte de llenguatge orientat a objectes parlarem d’un objecte molt important, sobre tot per les primeres macros. Normalment voldrem seleccionar alguna cosa del llibre d’Excel per treballar-hi. Avui parlarem de com fer aquestes seleccions.
A Excel podem seleccionar diversos objectes: fulls, rangs, gràfics, elements dels gràfics o formes. Com que és un mètode, sempre el posarem al final de la línia de codi.

Seleccionar un full:
Sheets("[Nom_del_full]").Select
Seleccionar un rang:
Range("[Rang]").select
Seleccionar una sèrie d’un gràfic:
ActiveChart.SeriesCollection([Num_Serie]).Select

Quan treballem amb fulls hi podem fer referència de dues maneres: pel nom o per l’índex. Si ens referim pel nom el posarem entre cometes: Sheets("Nom"); si ens referim per l’índex posarem la posició que ocupa al llibre: Sheets(1). Compte al canviar d’ordre els fulls si es fa servir amb aquest mètode.
Si Treballem amb cel·les ho farem amb els objectes Range i Cells. Amb Cells.Select seleccionem les cel·les de tota el full, amb Cells(2,3) seleccionem la cel·la C2 (en format R1C1).
Amb Range podem seleccionar una cel·la ("A1") o un rang ("A1:B23") tal com ho faríem dins una fórmula. També podem referir-nos a grups de cel·les ("A1","B3","H4:H5"). un objecte Range pot estar compost per altres objectes Range, aquest mètode és útil quan volem seleccionar un rang de cel·les que canvia o que agafa una referència segons una altra cel·la.
Range("A1", Range("A1").End(xlDown)).Select
Aquí selecciona un rang des de la cel·la A1 fins avall sigui quina sigui el nombre de cel·les. Aquí fem servir la propietat End que ens permet recórrer (cap avall en aquest cas) totes les cel·les no buides situades contiguament (equival a [Ctrl ]o [Fi] + [fletxa avall]).
Range("C3").End(xlToRight).Offset(0, 1).Select
Aquesta ordre selecciona la cel·la de la fila 3 que hi ha a la primera columna lliure a la dreta de C3. Fem servir la propietat Offset(F,C) que agafant una cel·la de referència ens permet desplaçar-nos F files i C columnes.

Publica un comentari a l'entrada